เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

  4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

  5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

  6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

  7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

*กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ

ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  โทร. 042-295566 ,042-295609

Copyright © 2017. All rights reserved.