Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/theoneme/domains/nonsong-namkham.go.th/public_html/sub/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/localization/pomo/plural-forms.php on line 224

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/theoneme/domains/nonsong-namkham.go.th/public_html/sub/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country  Strategy)

 

วิสัยทัศน์ของประเทศไทย  : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”

 

หลักยุทธศาสตร์ของประเทศ   : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)

2) การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal  Process)

 

2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1)  การแข่ง่ขันด้านเศรษฐกิจ

2)  สร้างคนให้มีคุณภาพ

3)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี  “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

1)  การสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

2)  การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

3)  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4)  การพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

 

4. คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

“หนองประจักษ์คู่เมิอง  ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียง มรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิต ทะเลบัวแดง”

 

5.   คำขวัญของเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

เมืองโนนสูง-น้ำคำ    ตำนานทหารจีไอ    ชุมชนใฝ่พัฒนา    ล้ำค่าทรัพย์ในดิน   ถิ่นอารยธรรม”

 

6.   วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำ

      “ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”

 

      พันธกิจ หลักการพัฒนา

       –  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

       –  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างและการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา

       –  จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

       –  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

       –  จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข

       –  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์

       –  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

       –  จัดให้มีการศึกษา

       –  จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา

       –  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       –  จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

       –  จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

       –  จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน

       –  จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน

       –  พัฒนาการบริหาร การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

 

7.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       –  การคมนาคมทั้งทางน้ำ และทางบก สะดวก รวดเร็ว

       –  ประชาชนได้รับ บริการสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

       –  สภาพแวดล้อม สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

       –  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

       –  เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเด็กและเยาวชนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง

       –  ลดการสูญเสียของประชาชนจากสาธารณภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว

       –  อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

8.  นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

     1)  ด้านคุณภาพชีวิต จัดให้มี และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค และจัดสวัสดิการสังคม

     2)  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิต

     3)  ด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความรักและความสามัคคี

     4)  ด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน

     5)  ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และพัฒนาปรับปรุง บำรุงวัดวา อารามและฌาปนสถาน

     6)  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก สบาย และบริสุทธิ์

     7)  ด้านจัดระเบียบสังคม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสงบสุข

     8)  การเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วม  การทำงานด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ หรือกิจกรรม

Copyright © 2017. All rights reserved.