บุคลากรกองช่าง

นายสินสมุทร  ดีนาง

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8

นายกฤษณะ  แสนสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ระดับ 7

นายวีระภาส  ช่างคำ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับ 7

นายวิชัย แสนสิงห์

วิศวกรโยธา ระดับ 7ว

นายมนูญ  พิมศรี

นายช่างโยธา ระดับ 6ว

นางสุภาพร  ราชหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไชยา  เรืองเดช

พนักงานขับรถยนต์

นายมนตรี บัดราช

พนักงานขับรถยนต์

 นายวัชรินทร์  ชาลือ

พนักงานขับรถยนต์

นายสมบูรณ์  ศรีนอก

คนงานทั่วไป(งานช่าง)

นายพัลลภ  ครสวรรค์

คนงานทั่วไป(งานช่าง)

นายอุดม  แสนหล้า

คนงานทั่วไป(งานช่าง)

Copyright © 2017. All rights reserved.